Kontu atvēršana fiziskām personām, kurām citā bankā Latvijā nav atvērts konts | Luminor

Lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2014. gada 23. jūlija direktīvu 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, Latvijas Republikā ir pieņemti grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kuri stājas spēkā 2017. gada 28. martā.

Saskaņā ar šiem grozījumiem patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, ir tiesības atvērt un izmantot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām (turpmāk – pamatkonts) kredītiestādēs, kuras veic komercdarbību Latvijā un to piedāvā.

Izpildot prasību par pamatkonta pieejamību Eiropas Savienības rezidentiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle tiem piedāvā pakalpojumu Pamata komplektu, kas ietver šādus pakalpojumus EUR valūtā:

Patērētājam, kurš vēlas atvērt pamatkontu, jāiesniedz Luminor Bank AS Latvijas filiāle parakstītu apliecinājumu par to, ka viņš nav atvēris maksājumu kontu, kas nodrošinātu iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Pamatkonta atvēršana var tikt atteikta, un pamatkonts var tikt slēgts tikai likumā noteiktos gadījumos.